ICLD

Fattigdom bekämpas med demokrati

Vi är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati. Vår verksamhet utgår från några grundläggande principer.


1. Globala utmaningar kräver lokalt handlande

Fattigdom är inte bara brist på materiella resurser, utan också brist på möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi Iever i en tid där globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration får återverkningar i människors vardag. Då är det viktigare än någonsin med lokala demokratiska institutioner som fungerar. Beslutsfattandet behöver vara effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande.

2. Institutioner byggs av kunskap

Det behövs kunskap för att bygga väl fungerande demokratiska institutioner . Att sprida kunskap och främja ömsesidigt utbyte genomsyrar därför allt ICLD gör.  Oavsett om det handlar om vårt stöd till forskning, våra internationella utbildningsprogram eller de partnerskap mellan kommuner som vi finansierar. Deltagandet från de som vet och har erfarenhet är en förutsättning.

3. Människor måste mötas

Vårt mål är att ICLD är ett nav där människor kan mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi bidrar till internationella samarbeten på lokal nivå, där människor som annars aldrig hade mötts kan träffas och lära av varandra. Vi för samman ledande forskare och människor med praktisk erfarenhet för att tillsammans nå lösningar på utmaningar i den demokratiska vardagen. 

Local governance and government administration

De vill bygga något bestående

Redan innan ett formellt samarbete mellan Vushtrri i Kosovo och Växjö inleddes fanns det band mellan städerna. Det bor runt 1 000 kosovoalbaner i Växjö och 2012 var borgmästaren från Vushtrri på besök i staden. Det var då planerna på ett gemensamt projekt föddes.

Komuna Vushtrri, Kosovo

Organisation

Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida och vår verksamhet regleras av nationella och internationella policydokument samt avtal mellan Sida och ICLD. ICLD:s styrelse består av representanter för Lunds Universitet, Region Gotland och SKL.

Styrelsen:
Ledamot – Tomas Bergström, Lunds Universitet
Ledamot – Maria Pettersson, Region Gotland
Ledamot – Lena Langlet, SKL
Ordförande – Jerker Stattin, SKL


Verksamhet

ICLD har tre verksamhetsområden:

Kommunala partnerskapsprogram, KP. KP är utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner, regioner och landsting och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer.

Internationella Utbildningsprogram, ITP. ITP är längre, kvalificerade utbildningsinsatser som vänder sig till nyckelpersoner på lokal nivå i Sidas samarbetsländer, till exempel lokala politiker och tjänstepersoner.

Kunskapscentrum, KC. Inom KC initierar, analyserar och sprider vi kunskap om hur man skapar och utvecklar lokalt självstyre, lokal demokrati och decentralisering. Vi finansierar också forskning på universitet i Sverige och i våra samarbetsländer.